Haslund Skov

Haslund Skov ligger sydvest for Haslund og er en sammenhængende skov. Skoven er en privat skov, så færdsel skal ske på skovvejene. Jordbunden består af plastisk ler fra Tertiærtiden, oftest overlejret af moræneler. Landskabet er udformet af isen og smeltevandets erosion under og efter Istiden, og de øverste jordlag består af fedt og vådt moræneler, som stedvist er meget kalkrigt.

I de stejle brinker ved Værum Bæk kan man se plastisk ler og askelag fra Tertiærtiden. De er aflejret i den periode, der hedder Eocæn, dvs. for ca. 50 - 55 mill. år siden, i et ret dybt hav, der dækkede hele Danmark. Askelagene  har samme alder som de tilsvarende i molerklinterne langs kysterne af den vestlige Limfjord. Det plastiske ler ses også nogle få kilometer sydøst for Haslund Skov i lergravene ved Ølst og Hinge, hvor man gennem de seneste 50 år har udnyttet leret til fremstilling af ”Leca-nødder” til isolering af huse samt ”Letklinker” til pilotering ved f.eks. vejbyggeri. I lergraven ved Ølst findes tilsvarende askelag i den såkaldte Ølst Formation, og i bakken Lysnet ses det plastiske ler i en tidligere lergrav.

Haslund Skovs jordbund og forekomsten af mange arter af buske og træer giver plads til en interessant flora. Langs Værum Bæk udvikler sig en frodig og naturlig askeskov med eg og elm. I skovens højere dele dominerer bøg, mens der i den nordlige del af skoven findes partier med gamle ege. Mod syd er  der et sumpområde med rød-el.

Skovbundens flora er usædvanlig rig og indeholder en række sjældnere planter. Der kan nævnes fladkravet kodriver, forskelligblomstret viol (rødlistet) samt de fredede orkidéer tyndakset gøgeurt, ægbladet fliglæbe, glat hullæbe, tætblomstret hullæbe, skov-hullæbe og rederod.

Haslund Skov blev på grund af de geologiske og botaniske interesser på initiativ af DN fredet i 1979. Skoven skal bevares som en usædvanligt artsrig løvblandingsskov, og desuden må vandløb og terrænformer ikke ændres. Skoven skal drives ved plukhugst, men genplantning af nåletræ må finde sted i de gamle nåleskovsbevoksninger.

I skoven er der desuden mange hulrugende fugle, som lever i de mange gamle løvtræer.

Haslund Skov er med i Natura2000-planen. Planen kan ses på dette link:

Natura2000-plan for området Bjerre Skov og Haslund Skov.

 

På hjemmesiden http://www.fugleognatur.dk/lokalitetintro.aspx?ID=6611 kan observationer af dyr og planter fra Haslund Skov ses.

 

Værum Bæk
Askelag
Tætblomstret Hullæbe
Hullæbe nærbillede
Skov-Hullæbe