27-11-2017 Tillykke til Torben Hansen

Randers kommende borgmester en en mangeårig ven af Danmarks Naturfredningsforening. Derfor har vi sendt ham denne velkomsthilsen:

Kære Torben Hansen

På vegne af Naturfredningsforeningen i Randers vil jeg gerne ønske både dig og partiet tillykke med det fine valg- og særligt med dit valg til borgmester.

 Vi kender dig jo for dit arbejde for naturen og for alles adgang til den, og ikke mindst for dit engagement i Naturfredningsforeningens organisation og arbejde.

 Vi ser frem til samarbejdet om de mange udfordringer, Randers møder i de kommende år med sikring af naturen i en af Danmarks mest intensivt dyrkede kommuner, med klimasikring og med planlægning af byudvikling og trafik på en måde, der bevarer den biologiske mangfoldighed.

 Helt aktuelt håber vi på, at vi efter dette valg kan skrinlægge planlægningen af højhuse på Bojesvej, som vi noterer os at du stemte imod på Miljø- og Teknikudvalgets møde i starten af november.

 

 

06-11-2017 Højhuse klods op ad Storkeengen

Danmarks Naturfredningsforening i Randers er bekymret ved Randers Kommunes planer om at tillade højhusbyggeri for enden af Bojesvej klods op ad Storkeengen, som det foreslås i dette projekt.

Hvis man bygger højt på dette areal, vil det virke som en barriere mellem det bagvedliggende lave boligbyggeri og naturområdet Storkeengen, der er en del af den centrale grønne kerne, som vi må stå sammen om at bevare.

I projektet er der endnu ikke præsenteret en trafikplan, men det er oplagt, at vejnettet i området ikke kan rumme så stor en merbelastning, som projektet vil give anledning til.

Hvis projektet skal blive til noget, må der først udfærdiges en ny lokalplan, og skulle det ske, vil vi fra DN Randers gennemgå den kritisk. Bliver det nødvendigt, må vi bruge de klagemuligheder, vi har.

17-10-2017 Klagenævnet giver DN Randers medhold

DN Randers klagede 12-5-2016 over en hangar til ultralette fly, som Randers Kommune havde tilladt indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Se klagen i indlægget fra 2016.

Nu har Miljø-og Fødevareklagenævnet givet DN Randers ret i klagen. I afgørelsen skriver nævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer afgørelse fra Randers Kommune af 12. april 2016 om lovliggørende dispensation til en tilbygning på matr. nr. 2c Fårup By, Fårup, beliggende Plantagevej 9, 8990 Fårup, Randers Kommune, til et afslag.

 

15-12-2016 Handleplan for Bjerre og Haslund skove

Bjerre og Haslund skove er tilsammen udpeget som Natura 2000 område, og for disse områder skal kommunerne udarbejde handleplaner, der sikrer at områderne udvikler sig til gavn for den natur, der er baggrund for udpegningen.  Bjerre skov ligger for en del i Favrskov kommune

Disse handleplaner revideres med mellemrum, og sammen med DN Favrskov afleverede vi et høringssvar, der peger på mere naturlig hydrologi i skovene og videreførelse af de driftsformer, stævningsskov og græsningsskov, er er grundlaget for udpegning.

01-11-2016 Fredning af Lysnet

Lysnet er med sine 131 meter det højeste punkt i både Randers og Favrskov kommune og tilbyder en formidable udsigt udover Lilleådalen og Gudenådalen. Adgangen til det højeste punkt er fredet, opvoksende træer afskærer udsigten. Men et nyt fredningsforslag, søger Danmarks Naturfredningsforening at sikre udsigten, og samtidig sikre den enestående natur i overdrev på bakken og i skovene ved bakkens fod.

Fredningsforslaget kan du se her.

14-06-2016 Klage over tilladelse til boligbyggeri ved Vinderslevs eksportstalde

DN klager over Randers Kommunes tilladelse til at der bygges endnu flere boliger ved den gård, der af Vindslevs svineeksportvirksomhed anvendes til opstaldning og omladning af svin til eksport. Planloven skal sikre, at industri, bolig og landbrug skilles ad, dog naturligvis med mulighed for at man fortsat kan bo og arbejde på landet. Der er mange muligheder for at dispensere til boligbyggeri på landet, men ingen af disse dækker i dette tilfælde - således som tilladelsen er formuleret. I stedet lægger tilladelsen op til, at der omkring eksportstaldene udvikler sig netop den blanding af forurenende industri og beboelse på landet, som planloven har til formål at forhindre.

 

12-05-2016 Klage over hangar til ultralette fly ved Fårup

Ved en besigtigelse i forbindelse med en anden sag bemærkede Randers kommune, at der på ejendommen Fårup  Plantagevej i 2010 er opført et halvtag til ultralette fly uden tilladelse og indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen for en nærliggende gravhøj. Den blev krævet fjernet, og Natur og Miljøklagenævnet stadfæstede afgørelsen i 2015, men halvtaget står der endnu.

I 2016 valgte Randers Kommune at give tilladelse til at halvtaget  gøres lidt smallere og lukkes af med skydeporte. Dette har DN klaget over, idet det stadig strider mod fortidsmindebeskyttelsen og derudover kræver dispensation fra Planloven